.


Zdôvodnenie uskutočnenia petície


Kameňolom v obci Snežnici je situovaný medzihorskom „lieviku“, v krátkom, úzkom údolí so strmými úbočiami medzi vrchmi Malý Vreteň a Brodňanka, v bezprostrednej blízkosti existujúcich rodinných domov zastavaného územia. Zo strany obce Snežnica jeden rodinný dom priamo hraničí s uvedeným lomom, ďalšia súvislá zástavba obce Snežnica je vzdialená 270m od hranice kameňolomu. Z druhej strany údolia rodinná zástavba obce Brodno časť Oškerda a obce Oškerda je vzdialená cca 370m.

Pôvodná banská činnosť mala byť založená na bezodstrelovej technológii ťažby kameňa bej následného spracovania kameňa na frakcie. V súčasnosti prebiehajúca banská činnosť spočíva v odstreloch trhavín, sypaním odstrelenej hmoty z terasy na terasu až na základnú plošinu, kde prebieha spracovanie kameňa na frakcie procesom drvenia. Následne je kameň expedovaný nákladnými autami hlavnou, jedinou prístupovou cestou k obci Snežnica cez obce Brodno-časť Oškerda a Oškerda.

Uvedené činnosti sa prejavujú svojimi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, na život a zdravie priamo dotknutých obyvateľov a na ich majetok.


Prašnosť, vzniká prakticky neustále, čo je dané samotnou podstatou banskej činnosti a použitej technológii. Vzniká pri odstrele masívu, pri „zhadzovaní“ kameňa z terasy na terasu až na základňu, pri pohybe ťažkých mechanizmov po terasách v areáli lomu, spracovaním kameňa drvením na frakcie, znečisťovaním komunikácie pri expedícii a následnou dopravnou prevádzkou. Celú situáciu zhoršujú geologické podmienky situovania lomu v popísanom údolí, kde prevažujúce prúdenie vzduchu smeruje údolím buď k blízkej zástavbe jednej alebo druhej obce. Vysoká výška samotného lomu (viac ako 100m) a vykonávané činnosti vzhľadom na tvar údolia a blízkosť trvalého osídlenia prakticky neposkytujú žiadne „utlmenia“ a únikový rozptyl vzniknutej prašnosti mimo zástavby. Stromy a vegetácia v blízkosti lomu nesú zjavné nánosy prachu. Prach je na strechách rodinných domov, ovocných stromoch, zelenine. Vetranie príbytkov, sušenie prádla často neprichádza do úvahy. Ľudia žijú prakticky v prachu.

Seizmicita, otrasy spôsobené odstrelmi, sa v skalnatom podloží šíria s minimálnym útlmom. Každý jeden vykonaný odstrel trasie s nehnuteľnosťami v samotných základoch. Odstrel vystraší každého obyvateľa v blízkom dotknutom okolí, ktorý sa nachádza v čase výbuchu v interiéri domu. Výbuch je sprevádzaný otriasaním sklenených výplní, rinčaním pohárov v skrinkách, kývaním lustrov, vŕzganie drevenej konštrukcie krovov a strešnej krytiny. Naše domovy, majetok sú tým vystavované neustálemu poškodzovaniu.

Znečistená komunikácia – cesta tretej triedy. Podľa aktuálneho počasia sa strieda blato s prachom. Nečistoty, blato a prach sú roznášané cestnou dopravou hlboko do zastavaných častí obcí.


Vážení spoluobčania,

V priebehu spustenia našej petičnej akcie „za zrušenie ťažby, odstrelov a spracovania kameňa v lome Snežnica kú Snežnica a v celom údolí Malého Vretňa a Brodňanky“, sme sa dozvedeli závažnú skutočnosť. Už dlhú dobu prebieha v tichosti schvaľovací proces pre otvorenie nového lomu Brodno. Okresný úrad Žilina o tom vydal rozhodnutie

č.j.: OU-ZA-OSZP3-2015/003827-006/Hnl zo dňa 14.4.2015

Okresný úrad rozhodol, že POSUDZOVAŤ VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SA NEBUDE.

Práve posúdenia týchto vplyvov je jednou z našich petícií.

V správe sa jasne píše o „spolupráci“ lomu Brodno a lomu Snežnica. Ak teda vedel niekto o tejto aktivite, prečo nás občanov o tomto zámere riadnym spôsobom neinformoval a sám ako občan Snežnice neurobil nič, aby tomuto procesu zabránil.

Z uvedeného nevyplýva, že

„ak nebudeme ťažiť kameň my, budú ťažiť Brodňanci“

ALE:

„ak nezastavíme ťažbu v Snežnici, budeme tu mať dva lomy na ďalších 23 rokov!!!“


Petíciu sme spustili poslednom možno čase, možno o päť minút dvanásť, možno päť minút po.
Petícia za zrušenie ťažby, odstrelov a spracovania kameňa v lome Snežnica kú Snežnica a v celom údolí Malého Vretňa a Brodňanky.

Petícia za uskutočnenie posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z.z. pre činnosť : Ťažba a spracovanie kameniva v lome SnežnicaPetičný výbor:Predseda: Ing. Ľubomír Jaššo, Snežnica č.183, 02332 Snežnica - poverený na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu.
Mgr. Ján Ukrop, Snežnica č.270, 02332 Snežnicakontakt:lubomir.jasso@sneznica.sk


Odkazy:www.sneznica.sk

Petícia v obci Snežnica