.


Petícia za uskutočnenie posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z.z. pre činnosť : Ťažba a spracovanie kameniva v lome Snežnica
odkaz na enviroportal - Ťažba kameniva v lome Snežnica:


Dokumenty na stránke enviroportálu
informácia pre verejnosť
upovedomenie o prerušení konania
Snežnica.pdf
rozptylova_studia.pdf
vibroakusticka_studia_1.pdf
vibroakusticka_studia_2.pdf
stanovisko_firmy_BRDN_LOM.pdfNaše stanoviská k zverejneným štúdiám na stránke enviroportálu:

MŽP Sprievodný list.PDF
Vyjadrenie rozptylová štúdia.PDF
Vyjadrenie vibroak štúdia.PDF
Lom Snežnica Príloha 1.pdf
Lom Snežnica príloha 2.pdfPetícia v obci Snežnica